لوگو کارگاه آموزش تخصصی امنیت

کارگاه امنیت

برگزاری کارگاه و کلاس‌های آموزشی تخصصی امنیت

ایمن سازی

  • برنامه نویسی امن تحت موبایل (مختص تیم توسعه)
  • برنامه نویسی امن تحت وب (مختص تیم توسعه)
  • بررسی انطباقی و ایمن سازی تجهیزات شبکه (مختص تیم شبکه)
  • بررسی انطباقی و پیکربندی تجهیزات امنیتی (مختص تیم شبکه)

ارزیابی امنیتی

  • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت وب مقدماتی (مفاهیم و معرفی ابزارها)
  • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت وب پیشرفته (اجرای سناریوهای نفوذ)
  • ارزیابی امنیتی شبکه مقدماتی (مفاهیم و معرفی ابزارها)
  • ارزیابی امنیتی شبکه پیشرفته (اجرای سناریوهای نفوذ)
  • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت موبایل مقدماتی (مفاهیم و معرفی ابزارها)
  • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت موبایل پیشرفته (اجرای سناریوهای نفوذ)
کارگاه تخصصی امنیت