لوگو باگ بانتی اختصاصی

باگ بانتی اختصاصی

مسابقه کشف باگ و آسیب پذیری باگدشت به همراه تیم اختصاصی

باگ بانتی اختصاصی

با توجه به ماهیت باگ بانتی در اشتراک گذاری سریع باگ های امنیتی قابل مشاهده توسط کاربران عمومی در سامانه های مختلف، باگ بانتی باگدشت مطابق با ماموریت خود، سعی در ایجاد واسطه فنی در فضای امنیت نموده است تا سازمان بصورت سریعتر بتواند به باگهای امنیتی خود جهت ایمن سازی دسترسی یابد.

باگ بانتی اختصاصی

تیم اختصاصی

هریک از این متخصصین امنیتی باگدشت پس از گذشت همکاری فعال با این پلتفرم و صحت سنجی میزان تجربه و تخصص بالاتر؛ به عضویت در تیم اختصاصی باگدشت دعوت خواهند شد. این افراد علاوه بر صحت سنجی های معمول که در پلتفرم باگدشت برای تمامی کاربران صورت می گیرد، نسبت به تایید تفاهم نامه عدم افشای اطلاعات اختصاصی باگدشت اقدام نموده و بصورت رسمی و فیزیکی بررسی مدارک هویتی آنها صورت می گیرد. در صورتیکه سازمان کارفرما تمایل به صحت سنجی های بیشتر و یا سپردن امور تخصصی مختلف به تیم اختصاصی را داشته باشد؛ پیشنهاد می شود از پتانسیل متخصصین مذکور بصورت طرح اختصاصی باگدشت استفاده نمایند. سازمان کارفرما، بنابر شرایط سامانه های خود قوانین ارزیابی و تست اختصاصی را مشخص می نماید و با تایید نهایی آنها، شرایط بصورت مکتوب به افراد متخصص مذکور جهت تایید رسمی اعلام می گردد.

شرایط برگزاری مسابقه باگ بانتی

شرایط و ضوابط

سازمان مانند دیگر طرحهای باگ بانتی؛ می بایست قوانین پذیرش باگ را بصورت شفاف ارایه نماید تا در صحت سنجی و ارزشگذاری آنها اتلاف زمان صورت نگیرد. باگدشت قوانین پذیرش باگ را بصورت اختصاصی برای متخصصین مذکور ارایه نموده و می تواند به عنوان راهنما در این بخش مورد استفاده قرار گیرد. بانتی ها و فعالیت های برنامه ریزی شده در این نوع از خدمات باگدشت بصورت عمومی از طریق سامانه در دسترس نمی باشند و تنها برای متخصصین امنیتی عضو در گروه اختصاصی با شرایط مذکور قابل رویت می باشد.

در صورتیکه سازمان به دلایل متفاوت مانند موارد محرمانگی بالای اطلاعات و یا اجرای محدود توسط افراد متخصص را داشته باشد؛ باگ بانتی اختصاصی می تواند به عنوان راهکار مناسب باگدشت و دارای سطح اعتماد بالاتر به سازمان پیشنهاد و اجرایی شود.