خدمات تخصصی باگدشت

باگ بانتی

در این سرویس سازمان‌ها میتوانند با ثبت نام و ایجاد مخزن جایزه، مسابقه‌ای راه‌اندازی کنند تا سرویس ها و محصولات مختلف خود را مورد ارزیابی امنیتی قرار دهند.

باگ هانتینگ

تفاوت باگ بانتی با باگ هانتینگ، این نکته می‌باشد که پس از ارزیابی و ارزشگذاری و فیلترینگ باگ های دریافتی توسط کمیته فنی باگدشت، سازمان امکان خرید و دسترسی به هر باگ را بصورت مجزا خواهد داشت و در صورت درخواست دسترسی به اطلاعات باگ، به ازای باگ مربوطه پرداخت صورت می گیرد.

گارگاه تخصصی امنیت

تیم فنی و متخصص باگدشت با سوابق ارزشمند خود در انواع پروژه های حوزه امنیت سایبری کشور دارای تجارب برگزاری دوره های تخصصی و کارگاهی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تناسب نیازمندیهای سازمانی می باشد

پشتیبانی رخدادها و پایش آسیب پذیری ها

در صورت وقوع رخدادهای امنیتی سازمانی، تیم تخصصی باگدشت در زمینه توسعه تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی می تواند مشاوره و خدمات امنیتی مربوطه را در این حوزه ارایه نماید

بانتی اختصاصی

از خدمات اختصاصی باگدشت می‌توان به ایجاد بانتی VIP از متخصصین محدود و شناسایی شده دارای تجارب بالا برای کسب و کار اشاره نمود که در آن متخصصین امنیتی مورد تایید باگدشت و دارای تعهد رسمی می توانند به ارزیابی سامانه های سازمان بصورت باگ بانتی محرمانه بپردازند.

مشاوره ایمن سازی

با توجه به سطوح مختلف بلوغ امنیتی و نیازمندهای گوناگون در ارتقا امنیت سامانه های سازمانی، خدمت مشاوره ایمن سازی باگدشت به عنوان یکی از مهمترین خدمات این شرکت ارایه می گردد. مشاوره ایمن سازی در قالب ارایه خدمات مشاوره نحوه ایمن سازی تجهیزات و سامانه های مختلف سازمان می باشد. این خدمت توسط کارشناسان تیم باگدشت بصورت تخصصی ارایه می گردد و همچنین سازمان امکان دریافت خدمات پیاده سازی هاردنینگ امنیتی را نیز خواهد داشت.