لیست گزارش‌ها
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 روز پیش
دریافت شده
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
2 روز پیش
در حال برسی
کم خطر
هانتینگ
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تکراری
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تکراری
متوسط
هانتینگ
در حالت محرمانه
7 روز پیش
بازگشت به متخصص
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
7 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط